รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา    ก้านจักร
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    สุมาลี ชัยเจริญและคณะ.(2547). การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. (นำเสนอการประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิก
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Knowledge Construction Model of the Students using Information Technology
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print