รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    ข้อคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 101241-2-6-รวมเอกสารอบรม อ.วิมล.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print