รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ยุพา    คำภูมี
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การใช้บทเรียนDiscovery ในห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Discovery Microsoft Operating
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print