รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ    ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับนักเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print