รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมสัมนาทางวิชาการทางการศึกษาระดับนานาชาติ ที่เมือง ซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย AERA ระหว่างวันที่ 12-20 เมษายน 2547
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 05 February 2023

Click Here to print this page
Print