รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    โครงการการประชุมสัมมนา วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    Conference of Generel Education:CGE 2011
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print