รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    สาระสำคัญที่คสรทรายของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาบัณพิตศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    บัณฑิตวิทยาลัย
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print