รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำสาขาวิชาที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2557
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 102273-2-7-1 001-vert.jpg

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print