รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมวิชาการ "การสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา: ฐานคิดจากงานวิจัย" เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาปีที่ 37 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    Educational Conference “ Educational Knowledge Construction: Inspiration from research findings”
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print