รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ ดร.สมพงษ์    พันธุรัตน์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    วิชา สถิติเบื้องต้น (ว.3103) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 56 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print