รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    กรรมการดำเนินการสอบในหน่วยสอบการสอบวิชาเฉพาะเพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2551 (คำสั่ง มข. 3992/2550 ลว. 1 ตค. 50 )
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print