รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    แนวทางการพัฒนาและจัดทำผลงานทางวิชาการสำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 110298-2-9-collage1.jpg

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print