รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    เป็นครูช่วยสอน ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการศึกษาพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 รายวิชา 221 704 สื่อและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาพิเศษ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print