รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    ประชุมวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน : ความท้าทาย โอกาส และการบูรณาการ (ครบรอบปีที่ 36 คณะศึกษาศาสตร์)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    Educational Conference On Learner Development : Challenge, Opportunity, and Integration (The 36th Year of Education, Khon Kaen University)
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print