รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่อง: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสว่างคงคา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    School-Based Curriculum Development of Pilot School : A case Study of Watsawangkongka
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    2545
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 05 February 2023

Click Here to print this page
Print