รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
     การเปรียบเทียบผลทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะของนักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่จับสลากและกลุ่มนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2549
งบประมาณ
    5000
แหล่งงบประมาณ
    กองทุนพัฒนาวิชาการโรงเรียนสาธิ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print