รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ห้องสมุดZentral und Hochschulbibliothek Luzen(2551)
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    Zentral und Hochschulbibliothek Luzen Libarry
ต้นฉบับ
    File : 109583-22-8-P1070830.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print