รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ วิชา 215 322 การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Child-Centered Acitivities and Cooperative Learning in the Course of 215 322 Teaching Mathematics for Elementary School
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2547
งบประมาณ
    2546
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print