รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์    บุญเติม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยใช้ความรู้ด้านประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Enrichment of Basic Education in Science Education Area Based on Educational Neuroscience
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    สกอ. มข. โครงการ ม.วิจัย
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print