รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    สุภัทร จีนปรุ สุมาลี ชัยเจริญ จุมพล ราชวิจิตร.(2547).ผลของการเรียนรู้จากสื่อบนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในวิชาสื่อการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effects of Web-Based Learning Developed Based on Constructivism in Instructional Media Course for Undergraduate Strdents.
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2547
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print