รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์    บุญเติม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    (Research Group for Research and Development of Better Learning Based on Educational Neuroscience)
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    40000 บาทต่อปี
แหล่งงบประมาณ
    คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการ 3 ปี)
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print