รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการประเมินโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรายวิชาชีวิตกับสุนทรียะ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    THE EFFECT ASSESSMENT PROJECT BASED LEARNING 0F STUDENT KHON KAEN UNIVERSITY THE LIFE AND AESTHETICS
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    10/2555
งบประมาณ
    17OOO
แหล่งงบประมาณ
    สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มข.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print