รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาชีวิตกับสุนทรียะประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Evaluations of Learning outcome of the subject Life and Aesthetics of the first Semester 2013
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    11/2556
งบประมาณ
    25000
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 29 February 2024

Click Here to print this page
Print