รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    กิเลน ติณนรเศรษฐ์ และสุมาลี ชัยเจริญ.(2548).ผลของการเรียนบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา 212300 สื่อการสอน เรื่องสื่อประเภทเครื่องมือ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The effect of web-based learning developed based on Constructivism in 212300 Instructional media titled tool technology media for undergraduate students, Facultu of education, Khon Kean University.
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2548
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print