รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Reforming of the Learning Processes in School Mathematics with Emphasizing on Mathematical Processes
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    420,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print