รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย    บุญเติม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การยอมตามอำนาจผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นการศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Compliance to Supervisor s Power by Personnel in khonkaen University : A Case Study
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2527
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print