รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Knowledge, Understanding, Attitude, and People Participation in Tambon Administration Organization in the Northeastern Region of Thailand
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    130000
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100752-3-1-ข้อมูลวิจัยและวิชาการ(ส่ง ส.ค

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print