รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    อินทร์อุดม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Computer-Assisted Instruction Lesson On The Topic of Stones and Its' Changes For Prathomsuksa IV Students
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2548
งบประมาณ
    50,000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนส่วนตัว
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print