รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติกโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบองค์รวม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Curriculum and Instructional Development for Enhancing Competency of Autistic Group Using Holistic Approach
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    3/2549
งบประมาณ
     1000000
แหล่งงบประมาณ
    สกอ.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print