รายละเอียดบทความ

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์    บุญเติม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
    ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ฉบับที่
    
เดือน
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ชื่อวารสาร
    เอกสารการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ชนิดวารสาร
    ในประเทศ
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 May 2024

Click Here to print this page
Print