รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    โครงการพัฒนามรรถนะด้านการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อรองรับเ้ข้าสู่ประชาคมอาเซียน:กรณีศึกษาวิชาชีวิตกับสุนทรียะ
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print