รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    แนวคิดและที่มา : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ที่ผ่าน สนช. วาระแรก
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print