รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางสุชญา    มาเวียง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    ร่วมโครงการนิทรรศการ(Show and Share) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติด ปีการศึกษา 2556 สถาบันอุดมศึกษาเครื่อข่ายภาคตะวันนอกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print