รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    นางสาวกรรณิการ์    วิขัมภประหาร
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ประชุมสัมมนาเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติการงานสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2550 ในรอบการประเมิน รอบที่ 2
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print