รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย สำหรับผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 3
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 22 September 2023

Click Here to print this page
Print