รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2553
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print