รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    งานสัมมนาการปฏิรูปการศึกษานานาชาติครั้ง ที่3 เรื่อง การศึกษารูปแบบการกระจายอำนาจการศึกษา : การบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    The Third International Forum on Education Reform : Education Decentralization Revisited: School Based Management
ต้นฉบับ
    File : 109583-3-7-Chang,Mam,Jacky.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print