รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    The 5th National Symposium on Graduate Research
ต้นฉบับ
    File : 800900-3-7-Paper_KU_5th.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print