รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา    กล่อมจิต
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    วิทยากรอบรมการส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนรู้:การออกแบบ สื่อ โปสเตอร์ และ แผ่นพับ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print