รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    กรรมการดำเนินการสอนในหน่วยสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) ประจำปีการศึกษา 2550 (คำสั่ง มข. 872/2551 ลว./25 กพ.51)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 04 February 2023

Click Here to print this page
Print