รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ    ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 July 2024

Click Here to print this page
Print