รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับโรงเรียนในชนบท
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 109583-3-9-groupICT.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print