รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    โครงการสานสัมพันธ์ออทิสติก มข. (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    เป็นคณะกรรมการจัดงาน สร้างกิจกรรมเกมนันทนาการ สร้างความเข้าใจเรื่องออทิสติกให้แก่นักเรียนปกติ
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print