รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะของครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน Using the Principles of Action Research in Developing Teachers’ Skills in Conducting Classroom Research
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Using the Principles of Action Research in Developing Teachers’ Skills in Conducting Classroom Research
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2548
งบประมาณ
     250,000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print