รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การใช้หลักการของวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของครูในการทำหลักสูตรสถาน ศึกษา Using the Principles of Action Research in Developing Teachers’ Competency in Constructing the School-Based Curriculum
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Using the Principles of Action Research in Developing Teachers’ Competency in Constructing the School-Based Curriculum.
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2548
งบประมาณ
    250,000
แหล่งงบประมาณ
    ทุดอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print