รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    Chaijaroen Sumalee.(1997).The Relationships between Preconceptions and Mental Models. Tsukuba University, Japan.
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Relationships between Preconceptions and Mental Models.
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2540
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 02 February 2023

Click Here to print this page
Print