รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Integrated Learning Activities in Natural Conservation According to Philosophy of Sufficiency Economy for Students
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    4/2554
งบประมาณ
    225,000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนวิจัยทั่วไป มข.2552
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 100765-39-1-งานนำเสนอ asera 2011.ppt

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print