รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล    ดอนขวา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Sector of Manufacturing, Trading and Services Affecting Gross Domestic Product in Thailand
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    7/2559
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print