รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ศึกษาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Study of Learning for Development ofDemocratic Political Cultureof Basic Education
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2548
งบประมาณ
    230,000
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print