รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา    ก้านจักร
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    อิศรา ก้านจักร สุมาลี ชัยเจริญ และนิลมณี พิทักษ์. (2547).ผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนว Constructivism: Open learning Environments (OLEs) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effect of Web-Based Learning Environments Developed Based on Constructivist: Open learning Environments (OLEs) of The Graduate Students in Educational Technology.
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print